EtusivuLuovien menetelmien hyvinvointivaikutukset

Taiteen ja kulttuurin moninaisia vaikutuksia yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin on tutkittu useilla eri tieteen aloilla ja erilaisista näkökulmista. Taiteen vaikutuksia on tutkittu esimerkiksi suhteessa fyysiseen ja koettuun terveyteen, subjektiiviseen hyvinvointiin, elämänlaatuun ja yleiseen elämäntyytyväisyyteen sekä mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin. (Laitinen s.2)

Taiteen ja taiteellisen toiminnan  voidaan pyrkiä vahvistamaan ihmisen toimintakykyä tai toimijuutta sekä lisäämään yhteisyyden tunnetta ja sosiaalista jakulttuurista pääomaa. osana hoiva- tai opetustyötä, mielenterveystyötä, ennaltaehkäisevää työtä ja kuntoutusta.  työyhteisöissä työhyvinvoinnin ja organisaation kehittämisen näkökulmasta.

Taiteen kokemiseen ja tekemiseen voidaan liittää terapeuttisia piirteitä.  Voidaan tarkastella vaikutuksia biologisella, fysiologisella  tai psykologisella tasolla suhteessa yksilön fyysiseen terveyteen ja mielenterveyteen. s19)

 

Todistettavat tulokset:Tärkeää on huomata onko tulokset määritelty jostain ulkopuolelta vai saavatko toimintaa osallistuneet itse määritellä vaikutukset. Omat aiemmat kokemukset ja ennakkokäsitykset voivat vaikuttaa siihen miten koemme toiminnan. Jokainen itse määrittää oman kokemuksensa. Tutkimustietoa löytyy fysiologisista , psykologisista, emotionaalisista, sosiaalisista ja kognitiivisista prosesseista. Stressitason lasku, oppimisen parantuminen, lääkkeiden kulutuksessa, kipujen vähenemisenä, mielialan nousuna. Muutokset ihmisen kokemuksena asenteissa, käyttäytymisen muutoksena, itseluottamuksen kasvuna, itsetunnossa.  (s.25)

Masennus, Parkinsonin tautiin, Alzhaimerin tautoiin. Osana ennalta ehkäisevää toimintaa, parantavan hoitotuloksia, vähentää ihmisen kokemaa stressiä ja ahdistuneisuutta. Laskevan verenpainetta. M Tanssin hyvinvointivaikutukset. ussiikin parantavan keskittymistä, motoriikan säätelyä, mielialaa ja muistin toimintaa vähentävän ahdistuneisuutta. Luova kirjoittaminen keinoja kontrolloida sisäistä maailmaa ottavan etäisyyttä kokemukseensa. Taiteen avulla parantavan kriittistä ajattelua, hiljaisen tiedon tunnistamista ja empatiakykyä

 

Taiteellisen toiminnan on todettu luovan elämään iloa, rentoutusta sekä onnellisuuden tunteita. vähentää masennuksen ja ahdostuksen oireita, tunne ja mielialojen säätelyssä.. Mukautumis ja sopeutumiskykyyn, esim. musiikki sekä piirtäminen ja maalaminen. Elämänhallinnan parantuminen, kykyä tehdä päätöksiä ja kokemusta pärjätä muuttuvissa tilanteissa. Ihminen voi tunnistaa ja vahvistaa omia vahvuuksiaan, luottamusta omiin kykyihinsä, tuntea saaavuttavansa jotain sekä hallitsevansa ympäristöään paremmin.

Yhteistyön lisääntyminen, sosiaalisiin suhteisiin ja merkityksellisyyteen kokemuksia. Muutos ja murroskohdissa elämää henkilökohtaisen kasvun oman identiteetin uudelleen rakentamista. Tukea kriiseissä tai elämänmuutoksissa selviytymistöä.  Tapaa purkaa tunteita tai kokemuksia. Musiikki mielialojen ja tunteiden säätelyssä., lohduttamiseen, palautumiseen tai rauhoittumiseen. Taiteellinen toiminta voi tarjota turvallisen tilan  tarkastella omia huolia, ajatuksia tai pelkoja.

 

Taiteen on havaittu tuovan eri-ikäisiä ja taustaisia ihmisiä yhteen, lisäävän ymmärrystä, empatiaa ja erilaisuuden arvostamista. Turvallinen tila jakaa ja kokkemuksia, näkemyksiä ja tunteita yhdessä muiden kansssa. s32

Mikään yksittäinen tieteen tai tutkimuksen ala ei todennäköisesti pysty selittämään miksi ja miten taide ja taiteellinen toiminta vaikuttaa. Tärkeää on ymmärtää, että vaikutuksia hyvinvointiin on tutkittu monenlaisista näkökulmista ja työ todennäköisesti tulee jatkumaan, tutkimustietoa  tuotetaan ja tarvitaan positiivisten vaikutusten osittamiseksi mutta myös taidetoiminnan kehittämiseksi. s39

 

 

 

Kuva artikkelista Lilja-Viherlampi & Rosenlöf: Moninäkökulmainen kulttuurihyvinvointi