Mitä NLP on?

https://www.youtube.com/watch?v=FtmsyaAYGsw

NLP:stä sanottua: auttaa muuttamaan uskomuksia ja asenteita, kehittää henkistä tasapainoa, saa aikaan pysyviä käyttäytymismuutoksia, auttaa pääsemään eroon peloista ja jännitystiloista, positiivinen vaikutus vuorovaikutustaitoihin, tukea tavoitteiden saavuttamiseen ja motivaation ylläpitämiseen.

NLP tulee sanoista Neuro-Linguistic Programming, eli neuro-lingvistinen ohjelmointi.

Sana ”neuro” viittaa tässä yhteydessä ihmisen neurologisiin prosesseihin, eli aivoissamme ja mielessämme tapahtuvaan tiedon käsittelyyn.

”Lingvistinen” puolestaan viittaa puhuttuun kieleemme ja kehonkieleemme, joiden välityksellä me kommunikoimme sekä tietoisella että tiedostamattomalla tasolla.

”Ohjelmoinnilla” tarkoitetaan ajattelumme rakennetta ja sitä kuinka olemme ohjelmoineet itsemme ajattelemaan ja sen myötä toimimaan, sekä erityisesti sitä, kuinka voimme tiettyjä rakenteita muuttamalla saada aikaan parempia tuloksia.

NLP:tä luonnehditaan asenteena, metodologiana ja teknologiana; saavutusten teknologiana, menestyksen tieteenä ja subjektiivisen kokemuksen rakenteen oppina. Pohjimmiltaan NLP on menetelmä ajatella ja kommunikoida tuloksia tuottavammalla tavalla. Jotkut kutsuvatkin sitä ”onnistumisen psykologiaksi.” (Hannu Pirilä, Flow Mentaalivalmennus)

NLP.n lyhyt historia

NLP:n kehittivät alunperin 1970-luvun alussa Richard Bandler ja John Grinder. Alkusykäyksenä NLP:n kehittämiselle oli Bandlerin havainnot psykologian ja eri terapiamuotojen kyvyttömyydestä tuoda käytännössä juuri minkäänlaista apua sitä tarvitseville ihmisille. Yhdessä Grinderin kanssa Bandler tutki ja mallinsi niitä terapeutteja, jotka muista poiketen jostain syystä onnistuivat saamaan aikaan positiivisia tuloksia. Tällaisia mallinnettavia terapeutteja olivat mm. perheterapeutti Virginia Satir, Gestalt-terapeutti Fritz Perls sekä hypnoterapeutti Milton Ericksson.

Mallinnettuaan osaavia terapeutteja Bandler ja Grinder lähtivät mallintamaan myös muita omien alojensa huippuosaajia: olympiaurheilijoita, yritysjohtajia, ”myyntitykkejä”, taiteilijoita jne. Bandler ja Grinder huomasivat, että huippuosaajien tiedostamattomat taidot ja mielen strategiat voidaan mallintaa ja opettaa myös muille ihmisille. Syntyi ymmärrys siitä, miten ihmisen aivot toimivat ja miten ihmiset voidaan opettaa ajattelemaan ja toimimaan tavalla, joka on heille itselleen hyödyllisempää ja tarkoituksenmukaisempaa.

NLP:ssä kiinnostuksen kohteena eivät siis ole ongelmat ja niiden syntyminen. NLP on ennen kaikkea menetelmä, jonka avulla saadaan aikaan toivottuja muutoksia ja sen myötä haluttuja tuloksia. Se on menetelmä joka keskittyy muutokseen ja tulevaisuuteen, siihen mitä pystymme tekemään, muuttaaksemme tulevaisuuden sellaiseksi kuin haluamme.
NLP voi auttaa sinua toteuttamaan juuri ne tarvittavat muutokset ajattelussa, käyttäytymisessä ja toiminnassa, joita kehotetaan tekemään, mutta joihin et useinkaan saa vastauksia, miten ne muutokset tehdään.

Attachment.png

NLP:stä voi saada hyvinkin kattavan kuvan lukemalla. Kirjoista opittujen mallien soveltaminen käytäntöön on kuitenkin asia erikseen, sillä pelkkä NLP-tekniikoiden ymmärtäminen ei yleensä vielä riitä. Itse tekniikoita tärkeämmäksi osoittautuu usein ymmärrys siitä mitä ja miten tekniikoita käyttää missäkin tilanteessa. NLP:tä voi siis oppia lukemalla, mutta NLP:n osaaminen edellyttää sen kokemista. (Hannu Pirilä, Flow Mentaalivalmennus)